دفتر ازدواج ۲۱۰ به سردفتری سیدعلی اکبر هاشمی میتواند خاطره ای خوش از پیوند شما زوج های خوشبخت به جا بگذارد

آدرس: خیابان هشت بهشت غربی – خیابان گلزار شمالی – ساختمان تندیس۲ (روبروی خیابان آراسته)